UAB "Vita longa" vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

UAB „Vita longa“ direktorės            

                                                                                                                                         2020-01-10 įsakymu Nr. V-3-20                                        

                                                                       

                                   

 

 

UAB “Vita longa”

                                                                                               

VIDAUS  TVARKOS  TAISYKLĖS

 

 1. Bendrieji nuostatai

 

 • Šios vidaus tvarkos taisyklės yra parengtos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir reglamentuoja tiek, kiek nereglamentuoja LR Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas bei kiti įstatymai, kiti teisės aktai, sutartys su Teritorine ligonių kasa:
  • pacientų kreipimosi į įmonę tvarką;
  • pacientų teises ir pareigas įmonėje;
  • ginčų ir konfliktų tarp įmonės ir pacientų sprendimų tvarką;
  • informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką;
  • ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką;
  • įmonės darbo laiką;
  • darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas.

 

 1. Paciento kreipimosi į ASPĮ tvarka

 

 • Pacientai registracijai pateikia gimimo liudijimą (iki 18 m. amžiaus), pasą, arba asmens tapatybės kortelę;

2.2.  Pacientai kreipiasi į įmonę savo laisvu apsisprendimu dėl sveikatos priežiūros paslaugų.

2.3. Jeigu pacientas kreipiasi ne pagal įstaigos darbo profilį, registratorė jam paaiškina, kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo.

 • Pacientus konsultuoja:
  • slaugos specialistai,
  • socialiniai darbuotojai,
  • psichologai.

2.4.4. gydytojai.

2.5.  Gydytojai  konsultuoja:

2.5.1. iš anksto užsiregistravus telefonu ar internetu;

2.5.2. atvykus į registratūrą ir suderinus priėmimo laiką;

2.5.3. be išankstinės registracijos - tik dėl būtinosios pagalbos. Būtinosios pagalbos mastas patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208. Sprendimus dėl paciento būklės atitikimo SAM patvirtintam būtinosios pagalbos mastui priima med.registratorius, slaugytojas, jei sprendimas viršija slaugytojo kompetenciją ar kitais išimtinais atvejais sprendimas priimamas kartu su gydytoju.

2.6. Išankstinės registracijos faktas atžymimas Foxus informacinėje sistemoje, o pacientui atvykus pačiam - papildomai nustatytos formos talonu, pateikiamu pacientui.

2.7. Pacientams neleidžiama be įforminimo registratūroje tartis dėl priėmimo su gydytojais.

2.8.  Kiekvienam pacientui užvedama asmens sveikatos istorija (forma F-025/a).

2.9. Pacientas ar jo atstovas gali kreiptis telefonu ar atvykdamas į registratūrą dėl gydytojo vizito į namus.

2.10. Gydytojas namuose vizituoja pacientus vadovaudamasis LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-133 “Dėl šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Indikacijas gydytojo vizitui į namus nustato gydytojas, įvertinęs paciento būklę iš turimų duomenų (med.registratoriaus, slaugytojo, priėmusio paciento kreipimąsi dėl vizito, pateiktos informacijos, ankstesnių įrašų paciento med.dokumentuose). Jei šios informacijos nepakanka, gydytojas telefonu susisiekia su pacientu. Nesant indikacijų gydytojo vizitui, gydytojo sprendimu paciento problemos gali būti aptartos telefonu ar vizitą atlieka slaugytoja.

2.11. Pacientas, norėdamas gauti nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugas (toliau - NSP paslauga), kreipiasi į bet kurį šeimos gydytojo komandos narį, užpildo ir pasirašo „Paciento sutikimą gauti NSP paslaugas“, nurodydamas telefono numerį ir/ar elektroninio pašto adresą, kuriuo nori šias paslaugas gauti. Pacientai NSP paslaugų gavimui registruojami registratūrose jų darbo laiku. NSP paslaugas gali teikti bet kuris šeimos gydytojo komandos narys. NSP paslaugos metu gali būti skiriami pakartotiniai tyrimai, aptariami tyrimų rezultatai, pagal juos koreguojamas gydymas, pratęsiamas anksčiau skirtas gydymas (vaikams - iki 1 mėn. laikotarpiui). NSP paslauga gali būti teikiama 1 kartą, sekantį kartą dėl tos pačios priežasties pacientas turi atvykti į gydymo įstaigą. Šeimos gydytojo komandos narys turi teisę atsisakyti teikti NSP paslaugą LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakyme Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ numatytais atvejais. Tokiu atveju pacientas turi atvykti į gydymo įstaigą.

 

 1. Pacientų priėmimo laikas

 

3.1. Pacientų priėmimo laikas:

3.1.1. I - IV       8 – 20 val.;

3.1.2.  V           8 – 19 val.

3.2. Įstaigos nedarbo metu, pacientai dėl skubios pagalbos gali kreiptis į gydymo įstaigą, kurios kontaktai nurodomi pacientams matomoje vietoje (pvz. ant pastato lauko durų, internetinėje svetainėje).

3.3. Registratūros telefonai:

3.3.1. Padalinys Nr.2 Raudondvario pl. 164, Kaunas,     tel. 33 78 70 ;

3.3.2. Padalinys Nr.3 A. Stulginskio g. 67, Kaunas,        tel. 26 09 29; 33 79 07;

3.3.3. Odontologijos kab. A. Stulginskio g. 67, Kaunas,  tel. 26 09 49.

3.4. Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis nuo 8 val. iki 13 val. 

 3.5. Procedūrinių - diagnostikos kabinetų darbo laikas:

3.5.1. Laboratorija:                     

3.5.1.2. Padalinyje Nr.2  Raudondvario pl. 164,    8 – 10 val. (skubiais atvejais 10 – 19 val.);

3.5.1.3. Padalinyje Nr.3 A. Stulginskio g. 67,       8 – 13 val. (skubiais atvejais 13 – 19 val.);

3.5.2. Kardiografijos kab.           8 – 19.30 val.;

3.5.3. Procedūrinis kab.              8 – 19 val.

 

 1. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka

 

4.1. Nemokamos šeimos gydytojo paslaugos teikiamos šeimos gydytojo medicinos normoje numatyta apimtimi. Nemokami tyrimai, esantys šeimos gydytojo medicinos normoje, atliekami tik gydančio gydytojo sprendimu (vadovaujantis galiojančiais SAM įsakymais). Gydytojų specialistų konsultacijoms siunčiama vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1126 patvirtintu Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo aktualia redakcija. Nemokamos ar dalinai mokamos konsultacijos vykdomos turint gydytojo siuntimą.

4.2. Nemokamų paslaugų nomenklatūra pateikiama lentelėje žemiau:

Eil.      Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

1

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 

2

Šeimos gydytojas

1

3

Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

2272

4

Vidaus ligų gydytojas

2

5

Vidaus ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

2273

6

Vaikų ligų gydytojas

3

7

Vaikų ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

2274

8

Gydytojas akušeris ginekologas

4

9

Gydytojas  chirurgas

5

10

Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų

3202

11

PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems, prisirašiusiems kitoje ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje)

3250

12

Bendrosios praktikos slaugytojas

3447

13

Bendruomenės slaugytojas

3448

14

Šeimos gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3531

15

Vidaus ligų gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3532

16

Vaikų ligų gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3533

17

Gydytojo akušerio-ginekologo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3534

18

Gydytojo  chirurgo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3535

19

Akušerio nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3536

20

Bendrosios praktikos slaugytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3537

21

Bendruomenės slaugytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3538

22

Šeimos gydytojo komandos nario – akušerio ar išplėstinės praktikos slaugytojo, ar slaugytojo padėjėjo, ar socialinio darbuotojo, ar gyvensenos medicinos specialisto, ar kineziterapeuto - paslauga

3638

23

Papildomai apmokamos skatinamosios paslaugos

 

24

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei. skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga

3450

25

Asmenų, priskiriamų skiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga

3451

26

Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimas 2-7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis

3452

27

Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas

3494

28

Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas

3539

29

Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas

3543

30

 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugos

 

31

4 dantų dengimas silantais

1921

32

3 dantų dengimas silantais

1922

33

2 dantų dengimas silantais

1923

34

1 danties dengimas silantais

1924

35

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos

 

36

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali

3540

37

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinė

3541

38

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos

3542

39

Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga

 

40

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė (pacientams, kurie negydomi insulinu)

3415

41

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai (pacientams, kurie negydomi insulinu)

3416

42

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7,5 procentai arba mažesnė (pacientams, kurie gydomi insulinu)

3417

 43

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7,5 procentai (pacientams, kurie gydomi insulinu)

3418

44

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika

1843

45

Fiziologinio nėštumo priežiūra

 

46

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1980

47

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1991

48

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias–šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1981

49

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias–šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1992

50

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas

1982

51

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas slaugytojos vizitas

1993

52

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

2650

53

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė

2651

54

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

2652

55

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

2653

56

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

3133

57

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas

3134

58

Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai

3589

59

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B (HbsAg)

3590

60

Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra

 

61

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1983

62

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1984

63

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas–ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1994

64

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas–ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1995

65

1–6 mėn. vaikų priežiūra (trečias–aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1985

66

1–6 mėn. vaikų priežiūra (penktas–dešimtas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1996

67

6–12 mėn. vaikų priežiūra (devintas–dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1986

68

6–12  mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas–dvyliktas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1997

69

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

 

70

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)

1987

71

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)

1988

72

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos  vizitas į namus (mieste)

1998

73

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos  vizitas į namus (kaime)

1999

74

Vaikų imunoprofilaktika

 

75

Imunoprofilaktika vaikams: gydytojo paslauga

1989

76

Imunoprofilaktika vaikams: slaugytojos paslauga

2000

77

Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams

3288

78

Vaiko psichomotorinės raidos vertinimas

3640

79

Vaikų paruošimas mokyklai

 

80

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga

1990

81

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: slaugytojos paslauga

2001

82

Slaugos personalo procedūros namuose

 

83

Slaugytojo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)

2002

84

Slaugytojo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime)

2003

85

Slaugytojo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)

2004

86

Slaugytojo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime)

2005

87

Slaugytojo procedūros namuose: lašelinės infuzijos (mieste)

2006

88

Slaugytojo procedūros namuose: lašelinės infuzijos (kaime)

2007

89

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

 

90

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės ambulatorinėsasmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

2025

91

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

3205

92

Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją

 

93

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją- protrombino laiko (PL) ir tarptautinio
 normalizacijos santykio (TNS) nustatymas

3199

94

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją- aktyvinto dalinio tromboplastino laiko
 (ADTL) nustatymas

3200

95

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją- kraujo grupės pagal ABO antigenus ir
 rezus Rh (D) nustatymas

3201

96

Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir įvertinimo paslauga (įskaitant tyrimo paėmimą)

3639

97

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

 

98

Suaugusiųjų psichiatras (psichikos sveikatos centras)

249

99

Vaikų ir paauglių psichiatras (psichikos sveikatos centras)

250

100

Psichologas (psichikos sveikatos centras)

252

101

Psichikos sveikatos slaugytojas (psichikos sveikatos centras)

253

102

Socialinis darbuotojas (psichikos sveikatos centras)

254

103

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)

3282

104

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime)

3283

105

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus (mieste)

3284

106

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus (kaime)

3285

107

Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 

108

Gydytojas odontologas

6

109

Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas vaikams

3142

110

Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas suaugusiesiems

3143

111

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga

3286

112

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga

3287

113

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems asmenims iki 18 m., neįrašytiems į pirminės ASPĮ aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

3204

114

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

3206

115

Slaugos paslaugos namuose

 

116

Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)

3483

117

Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)

3484

118

Savarankiškos slaugytojo paslaugos

3485

119

Gleivių išsiurbimo paslauga

3486

120

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos

 

121

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

3135

122

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

3136

123

Gydomasis pedikiūras

3137

124

Diabetinės pėdos priežiūra

3138

125

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams

3141

126

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos paslaugos

Paslaugos kodas

Profilaktinių sveikatos tikrinimų kodas

Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo kodas

127

Akušerio - ginekologo

1576

1644

3291

128

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2730

 

3292

129

Chirurgo

1579

1646

3295

130

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

2732

 

3296

131

Dermatovenerologo

1581

1648

3297

132

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas

2718

 

3298

133

Echoskopuotojo

1583

1649

 

134

Endokrinologo

1555

1625

3299

135

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

2702

 

3300

 136

Kardiologo

1559

1629

3303

137

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir(ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių u1tragarsinis tyrimas)

2705

 

3304

138

Neurologo

1595

1659

3307

139

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija)

2721

 

3308

140

Oftalmologo

1596

1660

3433

141

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir(ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir(ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai) ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas, ir (ar) elektroretinografijos tyrimas

2736

 

3434

142

Ortopedo traumatologo

1602

1662

3313

143

Otorinolaringologo

1603

1663

3315

144

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija(zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir(ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir(ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagrnografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas)

2738

 

3316

145

Urologo

1612

1670

3319

146

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2739

 

3320

147

Vaikų ligų gydytojo

1617

1674

3325

148

Vidaus ligų gydytojo

1623

1679

 

 149

Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos (apsilankymai)

 

150

Bendrosios praktikos slaugytojo paslauga

3449

151

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos

 

152

Ambulatorinė chirurgija I

3238

 153

Ambulatorinė chirurgija II

3239

154

Ambulatorinė chirurgija III

3240

155

Sveikatos programų paslaugos

 

156

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos

 

 157

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas

1844

158

Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo paslauga

1845

159

Gimdos kaklelio biopsijos ir  jos rezultatų įvertinimo paslauga                              

2247

160

Atrankinės mamografinės patikros programos paslaugos

 

161

Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją

1959

162

Asmenų priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa

 

163

Informavimo apie didelę širdies ir kraujagylių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga

2029

164

Priešinės liaukos ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos

 

165

Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga:       

 

166

kai PSA kiekis yra 1 ng/ml ir mažesnis (vyrams iki 59 m. imtinai)

3496

167

kai PSA kiekis yra didesnis kaip1, bet mažesnis nei 3 ng/ml (vyrams iki 59 m. imtinai)

3497

168

kai PSA kiekis yra 2 ng/ml ir mažesnis (vyrams nuo 60 iki 69 m. imtinai)

3498

169

kai PSA kiekis yra didesnis kaip 2, bet mažesnis nei 3 ng/ml (vyrams nuo 60 iki 69 m. imtinai)

3499

170

Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga (kai PSA kiekis yra 3ng/ml ir didesnis)

2035

171

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos

 

172

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas - nustatytas iFOBT neigiamas (-)

3023

173

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas - nustatytas iFOBT teigiamas (+)

3024

174

Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją

3019

           

 

 1. Pacientų teisės ASPĮ

 

5.1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

5.1.1. pacientai gydomi pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas diagnostikos ir gydymo metodikas, atsižvelgiant į naujausias klinikines rekomendacijas;

5.1.2. konsultacijos metu užtikrinamas pagarbus sveikatos priežiūros specialistų elgesys, bei garbės ir orumo nežeminančios paciento tyrimo ir gydymo sąlygos;

5.1.2.1. pacientai konsultuojami konfidencialumą užtikrinančiose patalpose;

5.1.2.2. konsultacijoje dalyvaujant trečiajai šaliai (šeimos nariui, globėjui, vertėjui, mokymo proceso dalyviui ir kt.), paciento žodžiu prieš konsultaciją paklausiama, ar jis sutinka, kad dalyvautų trečioji šalis; pacientas informuojamas, kad bet kada gali pakeisti savo nuomonę;

5.1.2.3. ruošiantis atlikti intymius tyrimus (lyties organų, krūtų, išeinamosios angos ištyrimą, ar bet kurį kitą tyrimą, kai yra apnuoginamos intymios vietos), paciento dar kartą paklausiama dėl trečiojo asmens dalyvavimo tyrime.

5.2. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją. Paciento teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, kiek jų nereglamentuoja įstatymas, nustato šios taisyklės:

5.2.1. pacientas turi teisę pasirinkti šeimos gydytoją ar apylinkės terapeutą/pediatrą, išskyrus atvejus, numatytus šių taisyklių 5.2.3 punkte. Savo pasirinkimą pacientas išreškia pildydamas SAM nustatytos formos Prašymus prirašyti prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kartu pacientas pasirašytinai supažindinamas su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;

5.2.2. paciento pasirinktas šeimos gydytojas ar apylikės terapeutas/pediatras ASPĮ priima pacientus tik ASPĮ administracijos nustatytu darbo laiku. Informaciją apie gydytojo darbo laiką galima sužinoti registratūroje telefonu ar atvykus į gydymo įstaigą;

5.2.3. ASPĮ administracija pasilieka sau teisę riboti paciento pasirinkimą, jei pasirinktas gydytojas prisirašęs maksimalų SAM nustatytą pacientų skaičių ar pacientas atsisako laikytis įstaigos vidaus tvarkos taisyklių nuostatų;

5.2.4. pacientas turi teisę pasirinkti bet kurį antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį specialistą dirbantį ASPĮ ar kitoje gydymo įstaigoje. ASPĮ Gydytojai specialistai priima pacientus tik adminisracijos nustatytu darbo laiku;

5.2.5. pacientas turi teisę rinktis slaugos specialistą diagnostinėms ir gydymo procedūroms atlikti iš specialistų procedūros atlikimo metu dirbančių ASPĮ, jei tuo metu nedirba slaugytoja, aptarnaujanti pacientus to gydytojo, pas kurį šis pacientas yra prisirašęs;

5.2.6. informacija apie sveikatos priežiūros specialistus teikiama ASPĮ registratūroje.

5.3. Teisė į informaciją:

5.3.1. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie įmonėje teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas ir mokamų paslaugų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti;

 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 • Pacientas informuojamas apie įmonės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu įmonėje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą;
 • Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvitinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją apie:

5.3.4.1. savo sveikatos būklę ar asmens, kuriam jis įstatymiškai atstovauja;

5.3.4.2. ligos diagnozę;

5.3.4.3. ASPĮ taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus;

5.3.4.4. galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį;

5.3.4.5. gydymo prognozę;

5.3.4.6. kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo;

5.3.4.7. Apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.

Šiame punkte išvardintą informaciją gydytojas turi pateikti žodžiu, vizito pas gydytoją metu, atsižvelgdamas į paciento amžių, sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Kiti sveikatos priežiūros specialistai šios informacijos neteikia.

5.3.5. Gydytojas gali neteikti šių taisyklių 5.3.4. punkte nurodytos informacijos tik PTŽSAĮ 5-tame straipsnyje 4-toje dalyje nurodytais pagrindais. Toks sprendimas ir jo motyvacija privalomai dokumentuojami ambulatorinėje kortelėje.

5.3.6. Informacija išvardinta 5.3.4. punkte negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu ambulatorinėje kortelėje.

5.4. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese.

5.4.1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.

5.4.2. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

5.4.3. UAB „Vita longa“ mokomi sveikatos priežiūros specialistai. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento medicinos dokumentuose.

5.4.4. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Mokymo tikslais – ši informacija gali būti naudojama užtikrinant asmens privatumą šių taisyklių nustatyta tvarka.

5.5. Teisė susipažinti su įrašais medicininėje dokumentacijoje.

5.5.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo, ar jo atstovaujamo asmens medicinos dokumentai, su kuriais jis gali susipažinti, dalyvaujant UAB „Vita longa“ darbuotojui. Šiame straipsnyje nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

5.5.2. Išimtinais atvejais, estant skubiom medicininėm indikacijom, suderinus su gydančiu gydytoju, pacientui ar jo teisėtam atstovui kortelė gali būti išduota prieš tai sunumeravus kortelės lapus, padarius įraša apie tai kortelėje, atžymint kortelės paėmimą spec.žurnale (paciento vardas, pavardė, telefono numeris, sunumeruotu lapu skaičius, į kurią įstaigą kortelė yra nešama, paėmimo data bei grąžinimo data).

5.5.3. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia ASPĮ direktorius.

5.5.4. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

5.5.5. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis per 1 darbo dieną sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.5.6. Pacientui pageidaujant gali būti  išduoti jo, ar jo atstovaujamo asmens, diagnozės ir gydymo aprašymai. Pacientas kartu su prašymu sveikatos priežiūros įstaigai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o kreipdamasis dėl atstovaujamo asmens duomenų – ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Paslauga yra mokama. Išrašo parengimo laikas – ne ilgesnius kaip 10 darbo dienų, terminas pradedamas skaičiuoti nuo šios paslaugos apmokėjimo.

5.5.7. ASPĮ administracija nustato dokumentų patvirtintų kopijų, bei išrašo parengimo įkainus, kurie įrašyti UAB „Vita longa“ teikiamų mokamų paslaugų kainyne.

5.6. Pacientų, kaip duomenų subjektų informacinėje sistemoje, teisės įgyvendinamos taip:

5.6.1. Pacientas (toliau – duomenų subjektas) prisirašydamas prie UAB „Vita longa“ šeimos gydytojo ir/arba registruodamasis gauti sveikatos priežiūros paslaugas pasirašo paciento sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kuriame informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą Informacinėje sistemoje.

5.6.2. Duomenų subjektas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, turi teisę susipažinti su Informacinėje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Duomenų subjektui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.

5.6.3. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su Informacinėje sistemoje tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti Informacinėje sistemoje tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacinės sistemos valdytojas, gavęs šiame papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo patikrinti Informacinėje sistemoje tvarkomus prašymą pateikusio duomenų subjekto asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

5.6.4. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, duomenų subjektas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Informacinės sistemos valdytojas, nustatęs, kad šiame papunktyje nurodytas duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus."

5.6.5. Tinkamą Nuostatų 1.1 – 1.4 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimą užtikrina Informacinės sistemos tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.

5.6.6. Duomenų subjekto teisės uždrausti rodyti savo elektroninės medicininės istorijos (toliau – EMI) duomenis įgyvendinamos taip:

5.6.6.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Informacinėje sistemoje, turi teisę Informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo EMI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų rašytinį  sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo;

5.6.6.2. Duomenų subjekto EMI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus;

5.6.6.3. Duomenų subjektas turi teisę nedelsdamas raštu atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.

5.6.6.4. Teisę matyti visus duomenų subjekto EMI asmens duomenis, įskaitant duomenų subjekto uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:

5.6.6.4.1. duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;

5.6.6.4.2. sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo profesinės rizikos sąlygomis;

5.6.6.4.3. karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų reikia duomenų subjekto (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.

 

 1. Pacientų pareigos ASPĮ

 

6.1. Atvykti į įmonę registracijos dokumente (talone) nurodytu laiku;

6.2. Laiku susimokėti už suteiktas mokamas ar dalinai mokamas paslaugas paslaugas,išsaugoti kasos kvitą ir pateikti jį paslaugą teikiančiam specialistui;

6.3. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu;

6.4. ASPĮ ir jos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų, nekelti triukšmo, laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, bendrų saugumo reikalavimų, nepalikti be priežiūros gydymo įstaigoje besilankančių mažamečių vaikų (už vaikų saugumą ASPĮ atsako tėvai ar vaiką atstovaujantys pagal įstatymą asmenys).

6.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų;

6.6. Vykdyti gydytojo nurodymus dėl gydymo bei profilaktikos, nukrypus nuo nurodymų, informuoti apie tai gydantį gydytoją; laiku ir nustatyta gydytojo apimtimi atlikti gydytojo paskirtus tyrimus ir kitų specialistų konsultacijas;

6.7. Pateikti gydytojui prašant reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą;

6.8. Informuoti medicinos personalą, kuris teiks sveikatos priežiūros paslaugas, apie turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją;

6.9. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą;

6.10. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių, kitų pagrįstų personalo reikalavimų, padedančių užtikrinti paslaugų teikimo kokybę visiems UAB „Vita longa“ pacientams, bei užtikrinančių pacientų ir personalo saugumą;

6.11. Pasirašyti paciento sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

 

 1. Privataus gyvenimo neliečiamumas

 

7.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.

7.2. Sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

7.3. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai, pateikę tai įrodančius dokumentus.

7.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

7.5. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat PTŽSAĮ 23 straipsnio 8 dalyje nurodytiems asmenims. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.

7.6. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

7.7. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.

7.8. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, diagnozę nustatęs gydytojas nedelsdamas praneša teisėsaugos institucijoms telefonu 8 700 60000 arba 112.

  

 1. Pacientų perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

 

8.1. Į kitas sveikatos priežiūros įstaigas pacientai vyksta savo iniciatyva, gavę atitinkamą siuntimą.

8.2. Jei paciento būklė reikalauja skubaus stacionarzavimo, tokią būklę diagnozavęs gydytojas iškviečia GMP pacieto pervežimui į atitinkamą stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

 

 

 1. Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka.

 

9.1. Pacientas pats atsako už apsilankymo ar konsultacijos metu su savimi turimus dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus ir pinigus. Įstaiga neregistruoja ir nesaugo minėtų dirbinių, protezų ir pinigų.

9.2. Odontologai, nuėmę pacientui brangų protezą, gražina jį pacientui. Gražinimo faktas fiksuojamas paciento ambulatorinėje kortelėje ir patvirtinamas paciento parašu.

 

 1. Ginčų sprendimas ir žalos atlyginimas

 

10.1. Pacientas, manydamas, kad ASPĮ pažeidė jo teises, turi teisę pateikti skundą ASPĮ direktoriui.

10.2. Skundą gali pateikti pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo:

10.2.1. vardas ir pavardė;

10.2.2. faktinė gyvenamoji vieta;

10.2.3. el. pašto adresas ir tel. nr. ryšiui palaikyti;

10.2.4. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo patvirtinta kopija.

10.3. Skundą gali pateikti ir paciento atstovas. Tokiu atveju be 8.2. punkte išvardintų duomenų pateikiama:

10.3.1. atstovo vardas ir pavardė;

10.3.2. gyvenamoji vieta;

10.3.3. atsovavimą liudijantis dokumentas;

10.3.4. atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo patvirtinta kopija.

10.4. Neįskaitomi arba 8.2-8.3 punktų reikalavimų neatitinkantys skundai yra grąžinami pacientui ar jo atstovui, nurodant grąžinimo priežastis.

10.5. Pacientų skundai priimami ASPĮ administracijoje adresu A. Stulginskio g. 67, Kaune darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val. ir registruojami žurnale.

10.6. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės galimai pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

10.7. ASPĮ administracija gavusi skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 14 darbo dienų. Jei skundą išnagrinėti per numatytą terminą neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, ASPĮ administracija apie tai raštu informuoja skundo pateikėją.

10.8. Nepatenkinti skundų nagrinėjimu ASPĮ pacientai turi teisę kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas.

10.9. Turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginama PTŽSAĮ ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

 1. Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės

aktų ir norminių dokumentų nuostatos

 

11.1. Už saugaus darbo įmonėje užtikrinimą atsakinga įmonės vadovybė.

11.2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įmonės darbuotojai.

11.3. Darbų saugai užtikrinti įmonėje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais  teisės aktais ir norminiais dokumentais.

 

                                           -------------------------------------------

About the Author
 • Vita longa logotipas
 • Direktorė: Edita Šiaudikytė
 • Pavaduotoja: Renata Čeidienė
 • Administratorė: Rita Baliukonienė
 • Buhalterė: Daiva Barilienė
 •   8 (37) 26 09 39
 •   8 (37) 26 09 39
 • info@seimosklinika.lt

Kontaktai Stulginskio skyrius

A.Stulginskio g. 67, Kaunas
8 (37) 26 09 29
8 (37) 33 79 07 
Darbo laikas: I - V 8:00-19:00 val

Kontaktai Raudondvario skyrius

Raudondvario pl. 164, Kaunas
8 (37) 33 78 70
Darbo laikas: I - V 8:00-19:00 val